Hyvä turvallisuus­kulttuuri luo pohjan laadukkaalle toiminnalle

Turvallisuuskulttuuri on noussut tärkeäksi teemaksi tämän päivän työympäristössä, ja se on pohja kaikelle työnteolle ja turvallisuustoiminnalle. Toimivan turvallisuuskulttuurin fokuksena on työntekijöiden sitouttaminen turvalliseen toimintaan sekä osallistuva johtaminen tunnuslukujen tuijottelun sijaan. Turvallisuuskulttuurilla kyllä on suora vaikutus turvallisuuden tunnuslukuihin, mutta positiivista kehitystä voi tapahtua vain, jos koko yrityksellä on yhtenäinen suhtautuminen ja sitoutuminen turvallisuuteen, ja turvallisuusluvuilla on konkreettista merkitystä työskentelyyn. Tässä jutussa turvallisuuskulttuurin merkitystä kommentoi Peab Asfaltin ympäristö- ja työturvallisuuspäällikkö Maiju Räsänen.

Miten turvallisuus­kulttuuria voidaan onnistuneesti mitata ja johtaa?

”Turvallisuuskulttuurin johtaminen seuraa samoja periaatteita kuin kaikki muukin johtaminen. Lähtökohtaisesti tärkeää on, että turvallisuutta johdetaan ylhäältä alaspäin eli ylin johto on täysin sitoutunut turvallisuustoimintaan ja ymmärtää sen perimmäisen merkityksen sekä vaikutuksen työntekoon. Se vaatii johdonmukaisuutta ja tavoitteita sekä työntekijöiden kannustusta. Työntekijät ovat nimittäin motivoituneempia toimimaan turvallisesti, kun se on yhteinen ja yhdenmukainen osa kaikkien suhtautumista ja tekemistä.

Turvallisuuden mittarit ovat myös tärkeä osa toimintaa ja havainnoinnin pitäisi olla jokapäiväistä perushommaa. Perusmittareilla, kuten tapaturmataajuus, turvallisuushavainnot, tapaturmien vakavuusaste ja poissaolojen määrä, saadaan hyvin kerättyä tietoa toiminnasta sekä turvallisuusasenteesta, mutta numeroita tärkeämpää on se, miten tehtyjä havaintoja käsitellään, tilastoidaan ja miten niistä viestitään kentän suuntaan. Nämä asiat kertovat myös todella paljon turvallisuuskulttuurista. Jokainen mittari ja havainto on oppimis- ja kehittymismahdollisuus, ja niillä on konkreettista vaikutusta työntekoon. Tulevaisuutta ajatellen olisi hienoa kehittää mittaristoa vielä siihen suuntaan, että seurataan mihin toimiin havainnot johtivat, kuinka nopeasti havaitut ongelmat on korjattu ja mitä parannuksia on tapahtunut.”

Mainitut määrään ja taajuuksiin perustuvat mittarit eivät yksistään kerro turvallisuuskulttuurin tasoa, vaan sen mittaamiseen tarvitaan muita keinoja. Turvallisuuskulttuurin mittaamisen kautta saadaan tärkeää tietoa sen johtamisen sekä kehittämisen tueksi. Maijulla on kokemusta Kiwan kanssa toteutetusta Turvallisuuskulttuurin mittaamisesta sekä analysoinnista.

Miten päädyitte mittaamaan turvallisuus­kulttuuria?

”Turvallisuusasenteen ja -kulttuurin kehitys on meille tärkeä asia ja tavoitteissa on nyt löytää PEAB Industri -tason yhteinen turvallisuuskulttuuri, jotta kaikilla olisi käytössä samat arkikäytännöt ja siinä on vielä hiukan tekemistä. Turvallisuuskulttuuri mittaus toimi kivana lähtökohtana ja nykytason mittarina. Kysely toi esiin paljon perusteita ja kehityskohteita, joiden kautta päästään kyllä maaliin. Asioita ja kehityskohteita on jaettu tuleville vuosille ja tässä kohdin pitää huomioida, että turvallisuuskulttuurin kehitys on pitkäkestoinen prosessi ja vaatii pitkäjänteisyyttä, selkeitä suuntaviivoja, maaleja sekä priorisointia. Olisihan se kiva pistää kaikki valmiiksi heti, mutta kestävän pohjan luominen on kaiken a ja o.”

Millainen kokemus turvallisuus­kulttuurin mittaus oli?

”Tosi hyvä! Kaikki toimi tosi hyvin ja helposti Kiwan suuntaan ja kysely saatiin tosi nopealla aikataululla tehtyä. Tekniikka puoli ja alusta toimi erinomaisesti ja valmis kysymyspatteristo nopeutti kyselyn aloittamista edelleen. Kysymykset oli todella hyvin mietitty, selkeät ja asiantuntevat. Ihan pienillä viilauksilla saatiin tuotua myös oman alan juttuja esiin; muutettiin hieman kysymyksen asettelua tai vastaus vaihtoehtoja. Vastausprosentti oli myös hyvällä tasolla ja tulokset tulivat aikataulussa, ja niitä oli helppo jakaa kaikille ketä asia koski. Kysely oli kyllä kaikin puolin todella onnistunut ja saimme tärkeitä kehityskohteita selville helposti ja vaivattomasti. Helppous on tässä yksi tärkeä kriteeri meille ja tästä on myös helppo jatkaa ja toteuttaa tulevaisuudessa uudestaan.”

Miltä turvallisuus­kulttuurin mittaus näyttää tulevaisuu­dessa?

”Turvallisuuskulttuurin kehitys vie aikaa ja vaatii ylimääräistä työtä ennen kuin päästään edes kunnolla vauhtiin ja se on jatkuva prosessi, jota pitää seurata ja kehittää. Tämä toteutettu kysely oli lähtötaso mittaus turvallisuuskulttuurin ja -asenteen kehitystä varten ja tästä tulee ehdottomasti yksi turvallisuusmittari, jota jatkossa seurataan. Kysely ja kysymyspatteristo tarjoavat selkeän vertailukohteen ja yhdenmukaiset ja vertailukelpoiset tulokset. Mielestäni turvallisuuskulttuuri kysely on yhtä tärkeä kuin vuosittainen henkilöstökyselykin ja pitäisi olla vuosittainen mittaus, mutta jo yhden kyselyn perusteella kehitystä on jo tapahtunut tällä kaudella ja parannusta vahvistetaan ja tuetaan jatkossa. Haluamme kehittää mahdollisimman vahvan turvallisuuskulttuurin, joka ulottuu kaikkialle, kaikille tasoille ja kaikkien tekemiseen.”

Lue lisää Kiwan tajoamasta Turvallisuuskulttuurin mittaamispalvelusta