Mitä tarkoittaa käyttöturvallisuustiedote? 

Käyttöturvallisuustiedote, lyhyemmin KTT (englanniksi MSDS, Material Safety Data Sheet tai SDS, Safety Data Sheet), on asiakirja, joka sisältää tietoja kemikaaleista ja niiden turvallisesta käytöstä. Se on tärkeä osa kemikaalien turvallisuustietoja ja sen tarkoituksena on antaa tietoa tuotteen turvallisesta käsittelystä, säilyttämisestä, käytöstä ja hävittämisestä.  

Käyttöturvallisuustiedote on tärkeä työkalu työntekijöille, jotka käsittelevät kemikaaleja, mutta myös yrityksille ja kuluttajille, jotka haluavat tietää tuotteiden turvallisesta käytöstä. KTT:t ovat lakisääteisiä monissa maissa ja ne auttavat varmistamaan turvallisuuden kemiallisten tuotteiden käsittelyssä ja käytössä.  

Miksi käyttöturvallisuustiedote on tärkeä? 

Käyttöturvallisuustiedote on olennainen turvallisuusdokumentti, mikä antaa käyttäjille tietoa mahdollisista riskeistä ja vaaroista, jotka liittyvät kemikaalin käsittelyyn. Se tarjoaa myös ohjeita kemikaalien turvalliseen säilyttämiseen, käyttöön ja hävittämiseen. Ymmärtämällä ja noudattamalla käyttöturvallisuustiedotteiden ohjeita voimme vähentää riskejä, joita kemiallisten tuotteiden käyttöön voi liittyä. 

Milloin käyttöturvallisuustiedote tulee laatia? 

EU:n REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti, käyttöturvallisuustiedote on laadittava aineista ja seoksista, jotka täyttävät tietyt kriteerit:  

  1. Aineet: Jos valmistaa tai tuo EU maahan ainetta sellaisenaan tai seoksessa yhden tonnin tai sitä suurempina määrinä vuodessa, on yleensä rekisteröitävä kyseinen aine Euroopan kemikaalivirastoon (ECHA). Rekisteröinnin osana tulee toimittaa KTT. 
  1. Seokset: Jos tuottaa markkinoille seoksia, ja seos täyttää vaarallisten luokituskriteerit CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti, ja se on tarkoitettu yleisölle tai ammattikäyttäjille. 

Yleensä käyttöturvallisuustiedotteen laatimisvastuu on aineen tai seoksen valmistajalla tai maahantuojalla.  

Mitä tietoja KTT sisältää? 

Käyttöturvallisuustiedotteessa on useita tietoja, jotka ovat olennaisia turvallisen käsittelyn kannalta. Vaatimukset vaihtelevat maantieteellisesti, Euroopassa on käytössä CLP-asetus, mikä on kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä niiden luetteloinnista ja tietojen toimittamisesta ECHA:lle (Euroopan kemikaalivirasto) asetettu säädös. CLP määrittää, että käyttöturvatiedotteesta tulee löytyä seuraavat tiedot:  

Aineen/seoksen ja yhtiön/yrityksen tunnistetiedot:
• Tuotetunniste
• Aineen tai seoksen oleelliset tunnistetut käyttötarkoitukset ja vasta-aiheet
• Toimittajan tiedot

Vaaratiedot:
• Aineen tai seoksen luokittelu
• Merkinnät: vaaramerkit, vaaralausekkeet ja turvalausekkeet
• Mahdolliset muut vaarat

Koostumus/tiedot aineosista:
• Tiedot kemiallisista aineosista ja niiden pitoisuuksista
• CAS-numerot (Chemical Abstracts Service….)

Ensiaputoimenpiteet:
• Tarvittavat toimenpiteet eri altistumistavoille jaoteltuna
• Palontorjuntatoimenpiteet:
Sammutusaineet
• Erityiset vaarat, jotka aiheutuvat aineesta tai seoksesta
• Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä:
• Henkilökohtaiset varotoimet, suojavarusteet ja hätätoimenpiteet
• Menetelmät ja materiaalit vuodon rajoittamiseksi ja puhdistamiseksi

Käsittely ja varastointi:
• Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
• Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet

Altistumisen ehkäisy ja henkilönsuojaimet:
• Valvontaa koskevat muuttujat
• Altistumisen ehkäiseminen: henkilökohtaiset suojaimet ja ympäristöaltistumisen torjuminen

Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet:
• Perustiedot aineen tai seoksen fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista

Stabiilisuus ja reaktiivisuus:
• Reaktiivisuus
• Kemiallinen stabiilisuus
• Mahdolliset vaaralliset reaktiot
• Vältettävät olosuhteet
• Yhteensopimattomat materiaalit
• Vaaralliset hajoamistuotteet

Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot:
• Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista
• Vaaralliset terveysvaikutukset
• Mahdolliset muut myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle:
• Myrkyllisyys
• Pysyvyys ja hajoavuus
• Bioakkuumuloitumispotentiaali (biokertyvyys)
• Liikkuvuus maaperässä

Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat:
• Käsittelymenetelmät
• Jätehuoltoon liittyvä lainsäädäntö

Kuljetustiedot:
• YK-numero ja asianmukainen kuljetusnimi
• Kuljetuksen vaaraluokat
• Pakkausryhmä
• Erityiset varotoimet käyttäjälle

Lainsäädäntöä koskevat tiedot:
• Turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset, jotka koskevat tuotetta.

Muut tiedot:
• Käyttöturvallisuustiedotteisiin sovellettava lainsäädäntö
• Muita tietoja

Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä

5 § Käyttöturvallisuustiedotteet ja luettelo työpaikalla käytettävistä kemikaaleista 

Työnantajan on pidettävä ajan tasalla olevaa kauppanimen mukaista luetteloa työpaikalla käytettävistä kemikaaleista. Luettelosta on käytävä ilmi kemikaalin luokitustiedot ja se, mistä kemikaalista on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. 

Käyttöturvallisuustiedotteet ja luettelo työpaikalla käytettävistä kemikaaleista on pidettävä työpaikalla työntekijöiden nähtäväksi saatavina. Käyttöturvallisuustiedotteet ja luettelo tai niiden jäljennökset on toimitettava sopivalla tavalla työpaikan työsuojeluvaltuutetulle.  Lue tästä koko asetus »

Käyttöturvallisuustiedotteet sähköisessä muodossa 

Kiwa Impactin kemikaalirekisterillä pidät käyttöturvallisuustiedotteet aina ajan tasalla ja sähköisessä muodossa kaikkien saatavilla.  

Käyttöturvallisuustiedotteen keskeiset asiat koostavat pikaohjeet kaikille kemikaaleille ovat aina ajan tasalla, sillä huolehdimme niiden ylläpidosta puolestanne. 

Helppo saavutettavuus ja käytettävyys! Kiwa Impactin Kemikaalirekisteriä voit käyttää valitsemallasi laitteella (mobiili ja desktop) ja tarvittaviin tietoihin pääset helposti käsiksi myös suoraan linkeillä tai qr-koodeilla.  

Varaa kanssamme esittely tai jätä yhteydenottopyyntö