Kemikaalirekisteri

Kiwa Impactin Kemikaalirekisterillä pidät käyttöturvallisuustiedotteet saatavilla sähköisessä muodossa, hallinnoit kemikaalien käyttö- ja varastointimääriä kohteittain sekä arvioit kemikaalikohtaiset riskit. Järjestelmäratkaisu pitää lisäksi automaattisesti yllä kemikaaliluetteloa kertyvien tietojen pohjalta.

Kemikaalirekisterin ominaisuudet

Kiwa Impactin Kemikaalirekisteri tarjoaa sinulle mahdollisuuden mm. kemikaaliluetteloiden ja -tarrojen, käyttöturvallisuustiedotteiden sekä käyttö- ja varastointimäärien ylläpitoon. Tutustu tarkemmin Kemikaalirekisterin monipuolisiin ominaisuuksiin.

Käyttöturvallisuustiedotteet

Laki velvoittaa työantajaa pitämään ajan tasaista kauppanimen mukaista luetteloa työpaikalla käytetyistä kemikaaleista. Tiedoista tulee löytyä myös ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet niitä vaativille kemikaaleille. Tämä onnistuu helposti Kiwa Impactin Kemikaalirekisterillä ilman turhia paperikansioita tai erillisiä tiedostoja.

Pidämme käyttöturvallisuustiedotteet ajan tasalla puolestasi ja ne löytyvät helposti suoraan Impactista tai QR-koodin avulla. Käyttöturvallisuustiedotteita on helppo tarkastella puhelimella, tabletilla tai koneen ruudulta.

Kemikaalien pikaohjeet

Kemikaalien pikaohjeiden avulla pääset nopeasti käsiksi kemikaalikohtaisesti kemikaaliturvallisuuden kannalta tärkeimpiin tietoihin, kuten ensiapuohjeisiin, suojautumisohjeisiin ja vaaralausekkeisiin.

Pikaohjeessa tärkeimmät tiedot ovat koostettu yhteen, selkeästi luettavaan muotoon. Koko käyttöturvallisuustiedote on avattavissa helposti pikaohjeesta. Pikaohje on työntekijöiden saatavilla kätevästi QR-koodilla tai tulostettuna.

Käyttö- ja varastointimäärät

Kemikaalien käyttö- ja varastomäärien seuranta on oleellinen osa hyvää kemikaalien hallintaa. Hyvin tehdyllä ja helposti tarkastelevalla seurannalla teet turvallisuusasioiden suunnittelusta helpompaa.

Kiwa Impactissa ylläpidät ja tarkastelet kätevästi varasto- ja käyttömääriä ja mahdollisia lisätietoja kemikaali- ja kohdekohtaisesti. Kemikaalirekisteristä saat myös kootusti tiedon siitä, missä kaikissa kohteissa kutakin kemikaalia on käytössä

CLP-asetuksen mukainen kemikaaliluettelo

Työnantajan velvoitteena on pitää ajan tasaista kemikaaliluetteloa, josta käy ilmi kemikaalien kauppanimet sekä luokitustiedot. Impactilla pystyt luomaan automaattisesti lakisääteisen CLP-asetuksen mukaisen kemikaaliluettelon.

Hyödynnä kemikaalirekisteriä monipuolisesti kemikaalien hallinnassa:

  • seuraa kätevästi käytössä olevia kemikaaleja,
  • ylläpidä sujuvasti käytössä olevia kemikaaleja; lisää ja arkistoi kemikaalit tilanteen mukaan,
  • pysy kartalla helposti riskiarviointien tilasta ja
  • tarkastele ja ota halutessasi ulos esimerkiksi kohdekohtaisia kemikaalilistauksia.

Riskinarvioinnit

Työnantajan on tunnistettava työssä esiintyvien kemiallisten tekijöiden aiheuttamat vaarat ja arvioitava niistä työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle mahdollisesti aiheutuvat riskit. Kiwa Impactilla voit suorittaa kätevästi nämä lain vaatimat kemikaalikohtaiset riskienarvioinnit.

Riskiarvioinnit löytyvät kokonaisuutena listauksesta tai suoraan kemikaalikohtaisesti. Riskiarviointeja voit tarkastella koneelta tai suoraan tuotantolaitoksella puhelimesta. Pysyt kartalla mille kemikaaleille riskiarviointi on tehty, ja mille se on vielä tehtävä. Uuden riskiarvioinnin luominen ja toteuttaminen luonnistuu helposti.

Kemikaalitarrat

Kemikaalit tulisi aina olla merkittyinä säilytyksessä. Etikettien kuluminen tai siirto toisiin astioihin vaatii uuden etiketin. Kiwa Impactilla tulostat vain muutamalla klikkauksella kemikaalitarrat omien kemikaaliastioidesi kylkeen.

Arkistointi

Käytössä olleiden kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteita tulee säilyttää käytön päättymisen jälkeen. Arkistoi käytöstä poistetut kemikaalit ja pidä tiedot saatavilla kemikaalirekisterimme avulla.

Pystyt arkistoimaan kemikaalit kohdekohtaisesti ja pidät kemikaalien mukana riskiarviot, käyttöturvallisuustiedotteet ja muut tiedot käden ulottuvilla.

Kemikaalirekisterin hyödyt

Kevyt, helppo ja kattava ratkaisu yrityksen kemikaalitietojen hallintaan ja seurantaan

Kemikaalien turvallisuustiedot ja riskit saatavilla suoraan työkohteessa mobiililaitteella

Yhdessä mobiiliraportoinnin kanssa koko turvallisuuden hallinnan yhteen järjestelmäratkaisuun

Kemikaaliluettelo kaikkien saatavilla

Kemikaalirekisterillä ylläpidät kemikaaliluetteloa sähköisessä muodossa ja varmistat, että se on aina ja helposti kaikkien saatavilla. Huolehdimme puolestasi pikaohjeet kaikkiin kemikaaleihin ja voit toteuttaa mm. kemikaalien riskinarvioinnin helposti ja vaivattomasti!

Käyttöturvallisuustiedotteet ajan tasalla

Kiwa Impactin kemikaalirekisterillä pidät käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) aina ajan tasalla ja sähköisessä muodossa kaikkien saatavilla. Käyttöturvallisuustiedotteen keskeiset asiat koostavat pikaohjeet kaikille kemikaaleille ovat aina ajan tasalla, sillä huolehdimme niiden ylläpidosta puolestanne.

Kokeile Impactia 14 vrk ilmaiseksi!

Testaa itse kahden viikon ajan tai varaa aika esittelyyn, niin mietitään yhdessä mahdollisuuksia toimintasi kehittämiseen. Olipa tarpeesi sitten yksittäisten havaintojen, tapaturmailmoitusten tai asiakaspalautteiden kerääminen tai koko turvallisuus-, ympäristö- ja laatutoiminnan pyörittäminen, tulet varmasti pitämään sovelluksesta ja ihastumaan sen helppokäyttöisyyteen.

Mitä lainsäädäntö edellyttää yritykseltä kemikaaleihin liittyen

Lainsäädäntö antaa kemikaalien käyttöön, käsittelyyn ja varastointiin hyvin selkeät toimenpiteet, joita yrityksen tulee noudattaa.  

Kiwa Inspecta Impact Kemikaalirekisterillä pidät käyttöturvallisuustiedotteet saatavilla sähköisessä muodossa, hallinnoit kemikaalien käyttö- ja varastointimääriä kohteittain sekä arvioit kemikaalikohtaiset riskit. Järjestelmäratkaisu pitää lisäksi automaattisesti yllä kemikaaliluetteloa kertyvien tietojen pohjalta. 

Työnantajan on annettava työntekijöille kemikaaliturvallisuuskoulutus mikäli henkilö käsittelee kemikaaleja työssään. Tällä Kemikaaliturvallisuuskoulutuksella perehdytät henkilöstön kattavasti, jotta turvallinen toiminta mahdollistuu. 

715/2001 Valtioneuvoston asetuskemiallisista tekijöistä työssä
 

16 § Työntekijöille annettava opetus ja ohjaus 

Työnantajan on annettava työntekijöille opetusta ja ohjausta, johon on sisällytettävä: 

1) tämän asetuksen 6 §:n mukaisen riskien arvioinnin edellyttämät tiedot ja lisätietoja aina tilanteen muuttuessa; 

2) opetusta ja ohjausta asianmukaisista varotoimista ja toimenpiteistä, jotka työntekijän on tehtävä suojatakseen itseään ja muita työntekijöitä työpaikalla; 

3) työpaikalla esiintyvien vaarallisien kemiallisten tekijöiden nimet, tekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle aiheuttamat vaarat, työperäisen altistumisen raja-arvot ja muut määräykset; ja 

4) käyttöturvallisuustiedotteiden, päällysmerkintöjen ja käyttöohjeiden edellyttämää opetusta ja ohjausta kemikaalien turvallista käyttöä ja käsittelyä varten. 

Tiedot on pidettävä ajan tasalla ja esitettävä tavalla, joka vastaa 6 §:n mukaisen riskien arvioinnin tuloksia. 

Työnantajan on tarvittaessa laadittava kirjalliset opetukseen ja ohjaukseen liitettävät yksityiskohtaiset vaarallisen kemikaalin käyttö- ja turvallisuusohjeet. 

Jos kemikaalin turvallisesta käsittelystä on käytettävissä yksityiskohtaiset käyttö- ja turvallisuusohjeet, on työnantajan varmistuttava ennen työn aloittamista, että työntekijä on omaksunut annetut ohjeet. 

Työnantajan on varmistettava, että säiliöiden ja putkien sisältö ja sen ominaisuudet sekä siihen liittyvät vaarat ovat selvästi tunnistettavissa. Vaarallisia kemikaaleja sisältävien säiliöiden merkitsemisestä säädetään erikseen. 

Lähde: Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 

Kemikaalirekisteri järjestelmällä toteutat helposti kemikaalien riskinarvioinnin suoraan käyttöliittymään. Voit tehdä riskienarvoinnin työpisteelta tietokoneella tai sitten suoraan tuotantopaikalta mobiililaitteella. 

715/2001 Valtioneuvoston asetuskemiallisista tekijöistä työssä 

6 § Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi 

Työnantajan on tunnistettava työssä esiintyvien kemiallisten tekijöiden aiheuttamat vaarat ja arvioitava niistä työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle mahdollisesti aiheutuvat riskit ottaen huomioon: 

1) kemiallisten tekijöiden vaaralliset ominaisuudet ja määrät sekä tekijöiden mahdolliset yhteisvaikutukset; 

2) kemikaalintoimittajan luovuttamat turvallisuutta ja terveyttä koskevat tiedot mukaan lukien käyttöturvallisuustiedotteet; 

3) altistumisen taso, tyyppi ja kesto; 

4) eri työtilanteet, joissa kemiallisia tekijöitä käytetään tai esiintyy, mukaan lukien korjaus- ja kunnossapitotyöt ja muut satunnaisesti tehtävät altistusta aiheuttavat työt; 

5) ilman epäpuhtauksien raja-arvot tai biologiset raja-arvot; 

6) mahdollisten ennalta ehkäisevien toimenpiteiden ja suojelutoimenpiteiden vaikutus; 

7) käytettävissä olevat työntekijöiden terveydentilan seurannan johtopäätökset. 

Riskien arviointi on esitettävä tarkoituksenmukaisella tavalla kirjallisessa muodossa ja siinä on eriteltävä toteutetut ennalta ehkäisevät toimenpiteet ja suojelutoimenpiteet. Riskien arviointiin voi sisältyä selvitys siitä, että perustellusta syystä yksityiskohtaisempi riskien arviointi ei ole tarpeellinen. Riskien arviointi on pidettävä ajan tasalla ja se on tarkistettava erityisesti, jos työpaikan olosuhteiden muutokset tai työntekijöiden terveydentilan seurannan tulokset edellyttävät sitä. 

Uusi työtoiminta tai prosessi, jossa saattaa esiintyä vaarallisia kemiallisia tekijöitä, voidaan aloittaa vasta kun sen riskit on arvioitu ja tarpeelliset ennalta ehkäisevät toimenpiteet toteutettu. 

Jos riskien arvioinnin tuloksista ilmenee, että työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuu riskejä, joita ei voida poistaa tai riittävästi vähentää 8 §:ssä säädettyjä yleisiä riskien vähentämisperiaatteita soveltamalla, on sovellettava myös 9, 11 ja 19 §:ssä tarkoitettuja erityisiä ennalta ehkäiseviä sekä suojelu- ja seurantatoimenpiteitä. 

Lähde: Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 

8 § Riskien vähentämisen yleiset periaatteet 

Työnantajan on noudatettava vaarallisen kemiallisen tekijän määrä ja ominaisuudet huomioon ottaen riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta. Työnantaja ei saa käyttää sellaista kemikaalia, josta hänellä ei ole käytettävissä varoitusmerkintöjä ja käyttöturvallisuustiedotetta tai niitä vastaavia tietoja. Varoitusmerkintöjen tekemisestä ja käyttöturvallisuustiedotteen laatimisesta ja toimittamisesta säädetään erikseen. 

Vaarallisten kemiallisten tekijöiden aiheuttamat työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta uhkaavat vaarat on poistettava tai riskit vähennettävä mahdollisimman pieniksi seuraavien keinojen avulla: 

1) työmenetelmien suunnittelu ja järjestely; 

2) turvallisuuden kannalta asianmukaisten laitteiden ja työvälineiden käyttäminen ja turvallisuuden varmistavat kunnossapitomenetelmät; 

3) altistuvien työntekijöiden lukumäärän vähentäminen mahdollisimman pieneksi; 

4) altistumisen keston ja voimakkuuden vähentäminen mahdollisimman pieneksi; 

5) yleiseen hygieniaan liittyvät tarkoituksenmukaiset toimenpiteet; 

6) vaarallisten kemiallisten tekijöiden määrän vähentäminen kyseisen työn edellyttämään vähimmäismäärään; ja 

7) asianmukaiset työmenetelmät mukaan lukien järjestelyt työpaikalla vaarallisten kemiallisten tekijöiden sekä tällaisia kemiallisia tekijöitä sisältävien jätteiden turvalliseksi käsittelemiseksi, varastoimiseksi ja kuljettamiseksi. 

Lähde: Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 

 

Pystyt valitsemaan kaikki käytössä olevat kemikaalit suoraan laajasta kemikaalipankistamme. Impact kemikaalirekisterissä on yli 10 000 kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteet valmiina. Rekisteri kasvaa ja päivittyy päivittäin. 

715/2001 Valtioneuvoston asetuskemiallisista tekijöistä työssä 

5 § Käyttöturvallisuustiedotteet ja luettelo työpaikalla käytettävistä kemikaaleista 

Työnantajan on pidettävä ajan tasalla olevaa kauppanimen mukaista luetteloa työpaikalla käytettävistä kemikaaleista. Luettelosta on käytävä ilmi kemikaalin luokitustiedot ja se, mistä kemikaalista on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. 

Käyttöturvallisuustiedotteet ja luettelo työpaikalla käytettävistä kemikaaleista on pidettävä työpaikalla työntekijöiden nähtäväksi saatavina. Käyttöturvallisuustiedotteet ja luettelo tai niiden jäljennökset on toimitettava sopivalla tavalla työpaikan työsuojeluvaltuutetulle. 

Lähde: Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 

Kemikaalimäärien seuranta on yksi kemikaalien hallinnan peruspilareista. Kemikaalimäärien seuranta mahdollista palokuormien järkevän hallinnan sekä auttaa turvallisuusasioiden suunnittelussa. 

VNA 715/2001 5 § Käyttöturvallisuustiedotteet ja luettelo työpaikalla käytettävistä kemikaaleista 

Työnantajan on pidettävä ajan tasalla olevaa kauppanimen mukaista luetteloa työpaikalla käytettävistä kemikaaleista. Luettelosta on käytävä ilmi kemikaalin luokitustiedot ja se, mistä kemikaalista on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. 

Käyttöturvallisuustiedotteet ja luettelo työpaikalla käytettävistä kemikaaleista on pidettävä työpaikalla työntekijöiden nähtäväksi saatavina. Käyttöturvallisuustiedotteet ja luettelo tai niiden jäljennökset on toimitettava sopivalla tavalla työpaikan työsuojeluvaltuutetulle. 

Lähde: Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä