7 syytä miksi jokaisen yrityksen pitäisi panostaa koulutukseen

Koulutuksella on suora vaikutus yrityksen turvallisuuteen ja toimintaan. Laadukkaalla ja tarkoituksenmukaisella koulutuksella on mahdollista parantaa yrityksen kaikkia HSEQ-osa-alueita. Koulutus on tehokas työkalu, kun yrityksessä halutaan varmistaa työn ja työympäristön terveellisyys (Health) ja turvallisuus (Safety), minimoida toiminnan ympäristövaikutuksia (Environment), varmistaa toiminnan, tuotteiden ja palveluiden laatu (Quality), sekä kehittää niitä. Käytännössä HSEQ-osa-alueet koskettavat kaikkia toiminnassa olevia yrityksiä alasta riippumatta, ja niiden toteuttamisen yksityiskohdista määrää myös lainsäädäntö.

Kun kyseessä on korkeatasoinen koulutus, ei ole väliä, onko se toteutettu lähikoulutuksena, verkkokoulutuksena tai näiden kahden yhdistelmänä. Jokaisen yrityksen kannattaa valita sille parhaiten soveltuva toteutustapa omista lähtökohdistaan. Valintaan vaikuttavat muun muassa yrityksen tarve, koulutuksen tavoite, suorittajamäärä, aikataulu, suorituksen pakollisuus sekä mahdollinen tarve uusia koulutussuoritus tietyin väliajoin.

Koulutus tulisi nähdä jatkuvana oppimiseen kannustavana toimintana, ei yksittäisinä tapahtumina. Parhaimmat tulokset saadaan, kun koulutus otetaan mukaan osaksi yrityksen toiminnan ja turvallisuuskulttuurin jatkuvaa kehittämistä ja parantamista, eli siihen sitoudutaan pitkäjänteisesti. Tällöin jatkuvasta oppimisesta tulee normaali tila yrityksen kaikilla tasoilla, mikä vaikuttaa positiivisesti myös HSEQ-mittareihin.

Tässä on seitsemän syytä, miksi jokaisen yrityksen pitäisi panostaa koulutukseen:

1) Koulutus on lainmääräämä pakko.

Suomessa työturvallisuuslaki määrää työntekijälle annettavasta opetuksesta, ohjauksesta ja perehdytyksestä, jotta työn tekeminen olisi työntekijälle kaikissa tilanteissa turvallista. Velvoitteeseen kuuluu myös, että annettua opetusta ja ohjausta täytyy täydentää aina tarvittaessa.

2) Koulutus on olennainen osa työsuojelua.

Työsuojelun järjestäminen on työnantajan vastuulla ja siihen kuuluu sekä lainvelvoittamia että vapaaehtoisesti järjestettäviä toimia, joiden tarkoituksena on huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Työnantajan vastuuseen kuuluu tarjota riittävä koulutus työstä johtuvien vaarojen ehkäisemiseksi, poistamiseksi ja vähentämiseksi.

3) Koulutus tekee töiden tekemisen mahdolliseksi.

On olemassa töitä, joiden teko on kiellettyä ilman erillistä hyväksytysti suoritettua koulutusta. Tällöin koulutus takaa, että esimerkiksi tulitöiden suorittaminen on mahdollista, työntekijät voivat työskennellä di-isosyanaattien parissa tai tehdä sähkötöitä.

4) Koulutus parantaa ja kehittää turvallisuuskulttuuria.

Tärkeä osa turvallisuuskulttuurin kehittämistä on jatkuva huomion kiinnittäminen turvallisuuteen. Koulutus on keskiössä, kun turvallisia työnteon tapoja opetetaan, mutta myös siinä, että työntekijät osaavat aktiivisesti tunnistaa vaaroja ja poikkeamia päivittäisessä työssään. Tiedostavat työntekijät tekevät enemmän turvallisuushavaintoja, mikä puolestaan auttaa kehittämään turvallisuuskulttuuria.

5) Koulutus vähentää onnettomuuksia ja niiden vakavuutta.

Kaikista varotoimenpiteistä huolimatta työssä voi aina sattua ja tapahtua. Koulutetuille työntekijöille onnettomuuksia tapahtuu vähemmän ja usein ne ovat vähemmän vakavia, koska he tietävät, miten suurempien vahinkojen syntyminen estetään ja miten hätätilanteessa tulee toimia.

6) Koulutus säästää rahaa pitkällä aikavälillä.

Kun onnettomuuksia ja häiriöitä työssä tapahtuu vähemmän, säästyy myös rahaa. Työtapaturmien seurausten, tuotantokatkosten ja muiden ikävien tapahtumien selvittely ja hoitaminen on kallista – inhimillisestä kärsimyksestä puhumattakaan – joten niiden tapahtuminen on parasta ehkäistä jo ennalta.

7) Koulutetut työntekijät ovat tyytyväisempiä, motivoituneempia ja terveempiä.

Tarjoamalla kouluttautumismahdollisuuksia yritys kertoo, että se välittää työntekijöidensä turvallisuudesta, terveydestä ja ammatillisesta kehittymisestä. Koulutuksen myötä työntekijöiden taidot ja pätevyys kehittyvät ja he voivat oppia uutta, mikä puolestaan on yhteydessä työtyytyväisyyteen ja motivaatioon. Koulutetut työntekijät ovat myös terveempiä, koska he eivät pelkästään tiedä, miten voivat pitää omasta turvallisuudestaan huolta, vaan he voivat myös henkisesti paremmin.

Koulutus on siis tehokas työkalu, jolla on mahdollista vaikuttaa yritykseen kokonaisvaltaisesti. Se sopii niin nykyisten käytäntöjen opettamiseen kuin HSEQ-osa-alueiden kehittämiseenkin, ja lisäksi se on yhteydessä työhyvinvointiin. Koulutuksen tärkein vaikutus kuitenkin on, että työntekijät pääsevät todennäköisemmin terveinä töistä kotiin ihan joka päivä.

Kirjoittaja:

Suvi Laurila
Sisällöntuottaja, Koulutuspalvelut

Suvi Laurila toimii verkkokoulutusten sisällöntuottajana Kiwan Koulutuspalveluissa. Yhdessä muun sisällöntuotannon tiimin kanssa hän vastaa Kiwan korkealaatuisten verkkokoulutusten tuotannosta aina suunnittelusta valmiiseen tuotteeseen. Erityisesti häntä kiinnostavat koulutuksen rooli yritysten turvallisuuskulttuurin kehittämisessä ja turvallisuusviestintä.

Varaa kanssamme esittely tai jätä yhteydenottopyyntö