Kiwa Comply™ Käyttöehdot

Palvelun käyttöehdot

Käyttöehtojen hyväksyminen ja soveltaminen

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan Kiwa Impact Oy:n (myöhemmin Palveluntarjoaja) verkkopalvelun Kiwa Comply™ (myöhemmin Palvelu) käyttöön. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja, sinun ei tule käyttää Kiwa Comply™ -digitaalista vaatimustenhallintajärjestelmää. Ehtoja sovelletaan rekisteröityneiden käyttäjien (myöhemmin Käyttäjä) asiointiin. Käyttäjän osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä vähintään siihen saakka, kunnes Käyttäjän käyttäjätili on poistettu tai lukittu.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden aika ajoin muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutokset astuvat voimaan heti.

Palvelun käyttöehdot (5.4.2023 alkaen)

Tämä asiakirja on laillinen ja sitova sopimus asiakkaan ja Palveluntarjoajan välillä Palvelun käytöstä. Se säätelee sitä, miten asiakas voi käyttää Palveluntarjoajan palveluita, ja mitkä ovat Palveluntarjoajan velvollisuudet asiakasta kohtaan. Nämä sopimusehdot on luettava huolellisesti ennen Palvelun käyttöä.

Näissä käyttöehdoissa kerrotaan palveluiden ja julkaistun aineiston käyttöä koskevat ehdot. Palvelun tietosuojaseloste on saatavilla erikseen. Palveluntarjoajalla on oikeus päivittää näitä ehtoja ja muuttaa sivujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta. Näihin ehtoihin ja Palveluntarjoajan internetsivujen käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä rekisteriselosteen mukaisesti.

Palveluntarjoaja pyrkii kehittämään Palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tai poistaa Palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta, palveluaikoja, tai muita Palveluun liittyviä seikkoja. Jos muutokset edellyttävät muutoksia käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä käyttäjän toimesta, Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen. Käyttäjä vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.

Palvelu sisältää suoria lainauksia standardista SFS-EN ISO 9001:2015, jonka tekijänoikeudet omistaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Asiakas vastaa siitä, että sillä on Palvelun käyttölaajuuttaan vastaava määrä edellä mainitun standardin käyttöoikeuksia.

Palvelun sisältö ja toimittaminen

Palvelu on palvelukokonaisuus, johon sisältyy Palveluntarjoajan aineistoa sekä asiakkaan itse tuottamaa sisältöä.

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn palvelun tai palvelun osan osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa. Asiakastukea ja -palvelua voidaan tarjota tätä lyhyemmän ajan. Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

Käyttäjä vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan. Käyttäjä vastaa itse Palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. Käyttäjä ei saa yhdistää tai käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, Palvelun käyttäjille, muille kolmansille osapuolille tai Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoaja voi antaa erikseen tarkempia ohjeita verkkoa kuormittavasta ja kielletystä käytöstä. Ylläpidolla on oikeus puuttua ilmeisiin väärinkäyttötilanteisiin.

Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottu Palvelu voi sisällöltään ja toiminnoiltaan poiketa toisistaan.

Palveluntarjoaja voi tarjota, välittää tai markkinoida Palvelussa Kiwa-konsernin tuottamia tai tarjoamia maksullisia tai maksuttomia palveluja kuten koulutuksia. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näiden ehtojen ohella muun Palveluntarjoajan mahdollisia erityisiä sopimusehtoja, vastuunrajoituksia ja ohjeita.

Rekisteröityminen Palvelun käyttäjäksi

Palvelun käyttö edellyttää, että Käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjän tulee ilmoittaa pyydetyt henkilö- ja organisaatiotiedot. Käyttäjä on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjän tulee myös asettaa itselleen salasana.

Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Käyttäjä ei saa paljastaa käyttäjätunnusta kolmannelle osapuolelle eikä Käyttäjä saa antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää käyttäjätunnustaan ja -tiliään. Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjätunnuksen luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä mikäli käyttäjätunnus paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki Käyttäjän käyttäjätunnuksella tehdyt toimet katsotaan kyseisen käyttäjätilin omistajan tekemiksi. Mikäli Käyttäjä tulee tietoiseksi käyttäjätunnuksen oikeudettomasta käytöstä tai mikäli käyttäjätunnuksen luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee Käyttäjän ilmoittaa tästä välittömästi käyttötukeen sähköpostilla osoitteeseen comply(at)kiwa.com. Palveluntarjoaja voi tällöin oman harkintansa mukaisesti sulkea käyttäjätilin sen väärinkäytön estämiseksi.

Kaikkien alaikäisten tai muutoin vajaavaltaisten tulee käydä nämä käyttöehdot läpi vanhempiensa tai edunvalvojansa kanssa sekä saada vanhempiensa tai edunvalvojansa hyväksyntä näille käyttöehdoille ennen palvelun käyttämistä.

Rekisteröityneellä Käyttäjällä on oikeus sulkea käyttäjätili. Käyttäjätili suljetaan ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen comply(at)kiwa.com

Henkilötiedot

Palveluntarjoaja noudattaa Suomen tietosuojalakia (2018/1050) henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä. Palveluntarjoaja käyttää henkilötietoja ensisijaisesti digitaalisiin palveluihin sisältyvien maksuttomien ja maksullisten palvelujen tarjoamiseen Käyttäjälle, mutta voi tarjota myös muita palveluja, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa. Käyttäjän tulee antaa palveluntarjoajalle kulloisenkin palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Palvelussa julkaistavan sisällön käyttäjien yhteystiedot ovat luottamuksellisia tietoja, joita palveluntarjoaja ei luovuta kolmannelle osapuolelle ilman Käyttäjän kirjallista lupaa. Kirjalliseksi luvaksi katsotaan sähköpostilla annettu lupa.

Käyttäjän henkilötietojen käsittelyn yksityiskohdat on kuvattu Palvelun tietosuojaselosteessa.

Sopimuksen syntyminen ja palvelun ostaminen

Käyttäjä valitsee palvelun omiin tarpeisiinsa ja vastaa siitä, että ostaa itselleen sopivaa palvelua.

Käyttäjä on vastuussa siitä, että Palvelua käytetään tilatun palvelun palveluehtojen mukaisesti. Samalla hän sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja. Kaikkien asiakkaan rekisteröinnin yhteydessä antamien tietojen tulee pitää paikkaansa, eikä niistä saa puuttua olennaisia tietoja. Käyttäjällä on velvollisuus pitää tällaiset tiedot aina ajan tasalla ja päivittää ne tarvittaessa.

Sopimus on voimassa toistaiseksi tai kunnes asiakas tai Palveluntarjoaja irtisanoo sen. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden irtisanoa tämän sopimuksen ja sulkea asiakkaan Käyttäjien tilit koska tahansa, jos asiakas käyttää tai hänen epäillään käyttävän palvelua väärin.

Palveluntarjoajan vastuu palvelusta

Palvelun Käyttäjä hyväksyy ja käyttää palvelua sellaisena kuin se on. Lisäksi hän hyväksyy sen, että Käyttäjä käyttää palvelua ja sen sisältöä kaikilta osin Käyttäjän omalla vastuulla. Palveluntarjoaja varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa ja muokata palvelua.

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina tulon tai ansion menetys, liiketoiminnan keskeytys, laitteiston, ohjelmiston, tiedon tai tiedostojen vahingoittuminen, jotka johtuvat palvelun käytöstä tai sen käytön estymisestä. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjän itse itselleen aiheuttamasta tai muille tuottamasta vahingosta, Palvelun väärinkäytöstä tai muusta vastaavasta toimesta. Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

Vahingonkorvausta on vaadittava Palveluntarjoajalta kuukauden kuluessa siitä, kun asiakas havaitsi tai asiakkaan olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste.

Asiakkaan vastuu

Käyttäjä vastaa palvelun käytöstä sekä Palveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksia, tai ole käyttöehtojen ja mahdollisten erityisehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Palveluntarjoajalle, Palveluntarjoajan sopimuskumppaneille, Palvelun muille käyttäjille tai muille kolmansille osapuolille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingon.

Palvelussa annetut tiedot

Vaikka Palveluntarjoaja yrittää parhaansa mukaan varmistaa, että palvelussa julkaistut tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia, tiedot saattavat sisältää epätarkkuuksia tai virheitä. Palvelussa esitettävät standardien tai muiden vaatimuskokoelmien vaatimukset ja niiden tulkinnat tarjotaan ”sellaisenaan”. Palveluntarjoaja ei lain sallimissa puitteissa myönnä nimenomaista tai epäsuoraa takuuta palveluille, niiden laadulle, sisällölle tai sopivuudelle tiettyyn tarkoitukseen. Palveluntarjoaja ei lisäksi missään tilanteessa takaa tai vakuuta, että mikään Palvelun ilmoittama vaatimustenmukaisuuden toteutumisen taso olisi oikea, virheetön ja kiistämätön peruste esimerkiksi sertifikaatin myöntämiselle tai millekään auditoinnin tulokselle.

Kuten mitä tahansa kautta tai missä tahansa hankitun minkä tahansa tuotteen tai palvelun kohdalla asiakkaan tulisi käyttää omaa harkintakykyään. Mikään Palvelun asiakkaalle suullisesti tai kirjallisesti antama tieto ei muodosta Palveluntarjoajan myöntämää takuuta.

Oikeudet Palveluun ja Palvelun sisältämään materiaaliin

Palvelun ulkoasun ja Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Palveluntarjoajalla tai sen sopimuskumppaneilla. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Palveluntarjoajalta saatua etukäteistä kirjallista suostumusta valmistaa kappaleita, välittää yleisölle, esittää julkisesti, levittää yleisölle, näyttää julkisesti tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä muutoin kuin näiden Käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Edellä mainittu sisältää myös tekijänoikeuslain mukaisen jälkipainantakiellon. Asiakas ei saa käyttää Palvelua Palveluntarjoajan tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten.