Chemical Registry

With Impact’s Chemical Registry, you can keep electronic Material Safety Data Sheets available at all times, manage the usage and storage of chemicals by site, and chemical-specific risk assessment. Additionally, the solution automatically maintains a chemical inventory list based on the accrued information.

What does Impact offer?

With Impact’s Chemical Registry, you will have the required chemical safety information always accessible.

Safety data sheets

Manage the chemicals in use and keep the Safety Data Sheets electronically available.

Risk assesment

Run chemical-specific risk assessments.

Chemical safety information availability

Quickly and easily access key chemical safety information such as first aid instructions, safety instructions and hazard statements.

Chemical inventory list

Automatically generate a statutory chemical inventory list in accordance with CLP regulation.

Usage and storage quantities

Manage the usage and storage volumes of chemicals on a site-by-site basis.

Chemical labels

Print chemical labels for your own use.

Archive

Archive chemicals that are no longer in use and keep the information available.

Benefits

A light, easy and extensive solution for chemical data management and monitoring

Chemical safety information is available directly from the work site on any mobile device

Together with mobile reporting, you get overall safety management in one system solution

Kemikaaliluettelo kaikkien saatavilla

Kemikaalirekisterillä ylläpidät kemikaaliluetteloa sähköisessä muodossa ja varmistat, että se on aina ja helposti kaikkien saatavilla. Huolehdimme puolestasi pikaohjeet kaikkiin kemikaaleihin ja voit toteuttaa mm. kemikaalien riskinarvioinnin helposti ja vaivattomasti!

Käyttöturvallisuustiedotteet ajan tasalla

Kiwa Impactin kemikaalirekisterillä pidät käyttöturvallisuustiedotteet aina ajan tasalla ja sähköisessä muodossa kaikkien saatavilla. Käyttöturvallisuustiedotteen keskeiset asiat koostavat pikaohjeet kaikille kemikaaleille ovat aina ajan tasalla, sillä huolehdimme niiden ylläpidosta puolestanne.

Start Your 14 day free trial

You can test Impact for two weeks by yourself or book a demo and discuss about opportunities to improve your operations. Whether your need is collecting individual observations, accident reports or customer feedback, or running all safety, environmental and quality activities, you’re sure to love the solution and be impressed by its ease of use.

Mitä lainsäädäntö edellyttää yritykseltä kemikaaleihin liittyen

Lainsäädäntö antaa kemikaalien käyttöön, käsittelyyn ja varastointiin hyvin selkeät toimenpiteet, joita yrityksen tulee noudattaa.  

Kiwa Inspecta Impact Kemikaalirekisterillä pidät käyttöturvallisuustiedotteet saatavilla sähköisessä muodossa, hallinnoit kemikaalien käyttö- ja varastointimääriä kohteittain sekä arvioit kemikaalikohtaiset riskit. Järjestelmäratkaisu pitää lisäksi automaattisesti yllä kemikaaliluetteloa kertyvien tietojen pohjalta. 

Työnantajan on annettava työntekijöille kemikaaliturvallisuuskoulutus mikäli henkilö käsittelee kemikaaleja työssään. Tällä Kemikaaliturvallisuuskoulutuksella perehdytät henkilöstön kattavasti, jotta turvallinen toiminta mahdollistuu. 

715/2001 Valtioneuvoston asetuskemiallisista tekijöistä työssä
 

16 § Työntekijöille annettava opetus ja ohjaus 

Työnantajan on annettava työntekijöille opetusta ja ohjausta, johon on sisällytettävä: 

1) tämän asetuksen 6 §:n mukaisen riskien arvioinnin edellyttämät tiedot ja lisätietoja aina tilanteen muuttuessa; 

2) opetusta ja ohjausta asianmukaisista varotoimista ja toimenpiteistä, jotka työntekijän on tehtävä suojatakseen itseään ja muita työntekijöitä työpaikalla; 

3) työpaikalla esiintyvien vaarallisien kemiallisten tekijöiden nimet, tekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle aiheuttamat vaarat, työperäisen altistumisen raja-arvot ja muut määräykset; ja 

4) käyttöturvallisuustiedotteiden, päällysmerkintöjen ja käyttöohjeiden edellyttämää opetusta ja ohjausta kemikaalien turvallista käyttöä ja käsittelyä varten. 

Tiedot on pidettävä ajan tasalla ja esitettävä tavalla, joka vastaa 6 §:n mukaisen riskien arvioinnin tuloksia. 

Työnantajan on tarvittaessa laadittava kirjalliset opetukseen ja ohjaukseen liitettävät yksityiskohtaiset vaarallisen kemikaalin käyttö- ja turvallisuusohjeet. 

Jos kemikaalin turvallisesta käsittelystä on käytettävissä yksityiskohtaiset käyttö- ja turvallisuusohjeet, on työnantajan varmistuttava ennen työn aloittamista, että työntekijä on omaksunut annetut ohjeet. 

Työnantajan on varmistettava, että säiliöiden ja putkien sisältö ja sen ominaisuudet sekä siihen liittyvät vaarat ovat selvästi tunnistettavissa. Vaarallisia kemikaaleja sisältävien säiliöiden merkitsemisestä säädetään erikseen. 

Lähde: Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 

Kemikaalirekisteri järjestelmällä toteutat helposti kemikaalien riskinarvioinnin suoraan käyttöliittymään. Voit tehdä riskienarvoinnin työpisteelta tietokoneella tai sitten suoraan tuotantopaikalta mobiililaitteella. 

715/2001 Valtioneuvoston asetuskemiallisista tekijöistä työssä 

6 § Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi 

Työnantajan on tunnistettava työssä esiintyvien kemiallisten tekijöiden aiheuttamat vaarat ja arvioitava niistä työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle mahdollisesti aiheutuvat riskit ottaen huomioon: 

1) kemiallisten tekijöiden vaaralliset ominaisuudet ja määrät sekä tekijöiden mahdolliset yhteisvaikutukset; 

2) kemikaalintoimittajan luovuttamat turvallisuutta ja terveyttä koskevat tiedot mukaan lukien käyttöturvallisuustiedotteet; 

3) altistumisen taso, tyyppi ja kesto; 

4) eri työtilanteet, joissa kemiallisia tekijöitä käytetään tai esiintyy, mukaan lukien korjaus- ja kunnossapitotyöt ja muut satunnaisesti tehtävät altistusta aiheuttavat työt; 

5) ilman epäpuhtauksien raja-arvot tai biologiset raja-arvot; 

6) mahdollisten ennalta ehkäisevien toimenpiteiden ja suojelutoimenpiteiden vaikutus; 

7) käytettävissä olevat työntekijöiden terveydentilan seurannan johtopäätökset. 

Riskien arviointi on esitettävä tarkoituksenmukaisella tavalla kirjallisessa muodossa ja siinä on eriteltävä toteutetut ennalta ehkäisevät toimenpiteet ja suojelutoimenpiteet. Riskien arviointiin voi sisältyä selvitys siitä, että perustellusta syystä yksityiskohtaisempi riskien arviointi ei ole tarpeellinen. Riskien arviointi on pidettävä ajan tasalla ja se on tarkistettava erityisesti, jos työpaikan olosuhteiden muutokset tai työntekijöiden terveydentilan seurannan tulokset edellyttävät sitä. 

Uusi työtoiminta tai prosessi, jossa saattaa esiintyä vaarallisia kemiallisia tekijöitä, voidaan aloittaa vasta kun sen riskit on arvioitu ja tarpeelliset ennalta ehkäisevät toimenpiteet toteutettu. 

Jos riskien arvioinnin tuloksista ilmenee, että työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuu riskejä, joita ei voida poistaa tai riittävästi vähentää 8 §:ssä säädettyjä yleisiä riskien vähentämisperiaatteita soveltamalla, on sovellettava myös 9, 11 ja 19 §:ssä tarkoitettuja erityisiä ennalta ehkäiseviä sekä suojelu- ja seurantatoimenpiteitä. 

Lähde: Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 

8 § Riskien vähentämisen yleiset periaatteet 

Työnantajan on noudatettava vaarallisen kemiallisen tekijän määrä ja ominaisuudet huomioon ottaen riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta. Työnantaja ei saa käyttää sellaista kemikaalia, josta hänellä ei ole käytettävissä varoitusmerkintöjä ja käyttöturvallisuustiedotetta tai niitä vastaavia tietoja. Varoitusmerkintöjen tekemisestä ja käyttöturvallisuustiedotteen laatimisesta ja toimittamisesta säädetään erikseen. 

Vaarallisten kemiallisten tekijöiden aiheuttamat työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta uhkaavat vaarat on poistettava tai riskit vähennettävä mahdollisimman pieniksi seuraavien keinojen avulla: 

1) työmenetelmien suunnittelu ja järjestely; 

2) turvallisuuden kannalta asianmukaisten laitteiden ja työvälineiden käyttäminen ja turvallisuuden varmistavat kunnossapitomenetelmät; 

3) altistuvien työntekijöiden lukumäärän vähentäminen mahdollisimman pieneksi; 

4) altistumisen keston ja voimakkuuden vähentäminen mahdollisimman pieneksi; 

5) yleiseen hygieniaan liittyvät tarkoituksenmukaiset toimenpiteet; 

6) vaarallisten kemiallisten tekijöiden määrän vähentäminen kyseisen työn edellyttämään vähimmäismäärään; ja 

7) asianmukaiset työmenetelmät mukaan lukien järjestelyt työpaikalla vaarallisten kemiallisten tekijöiden sekä tällaisia kemiallisia tekijöitä sisältävien jätteiden turvalliseksi käsittelemiseksi, varastoimiseksi ja kuljettamiseksi. 

Lähde: Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 

 

Pystyt valitsemaan kaikki käytössä olevat kemikaalit suoraan laajasta kemikaalipankistamme. Impact kemikaalirekisterissä on yli 10 000 kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteet valmiina. Rekisteri kasvaa ja päivittyy päivittäin. 

715/2001 Valtioneuvoston asetuskemiallisista tekijöistä työssä 

5 § Käyttöturvallisuustiedotteet ja luettelo työpaikalla käytettävistä kemikaaleista 

Työnantajan on pidettävä ajan tasalla olevaa kauppanimen mukaista luetteloa työpaikalla käytettävistä kemikaaleista. Luettelosta on käytävä ilmi kemikaalin luokitustiedot ja se, mistä kemikaalista on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. 

Käyttöturvallisuustiedotteet ja luettelo työpaikalla käytettävistä kemikaaleista on pidettävä työpaikalla työntekijöiden nähtäväksi saatavina. Käyttöturvallisuustiedotteet ja luettelo tai niiden jäljennökset on toimitettava sopivalla tavalla työpaikan työsuojeluvaltuutetulle. 

Lähde: Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 

Kemikaalimäärien seuranta on yksi kemikaalien hallinnan peruspilareista. Kemikaalimäärien seuranta mahdollista palokuormien järkevän hallinnan sekä auttaa turvallisuusasioiden suunnittelussa. 

VNA 715/2001 5 § Käyttöturvallisuustiedotteet ja luettelo työpaikalla käytettävistä kemikaaleista 

Työnantajan on pidettävä ajan tasalla olevaa kauppanimen mukaista luetteloa työpaikalla käytettävistä kemikaaleista. Luettelosta on käytävä ilmi kemikaalin luokitustiedot ja se, mistä kemikaalista on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. 

Käyttöturvallisuustiedotteet ja luettelo työpaikalla käytettävistä kemikaaleista on pidettävä työpaikalla työntekijöiden nähtäväksi saatavina. Käyttöturvallisuustiedotteet ja luettelo tai niiden jäljennökset on toimitettava sopivalla tavalla työpaikan työsuojeluvaltuutetulle. 

Lähde: Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä